RSS
Hungarian English German 
ELTE BTK
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/aTámogatóink:

Magyar Tudományos Akadémia

Országos Tudományos Kutatási AlapprogramokAz ÁITK projektjei


Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport 2001 óta folyamatosan részesül különböző támogatásokban, a csoport többéves projektjeit eddig az NKFP, az OTKA és az MTA TKI támogatta.

Az „Irodalomtudomány és a kultúrakutatás horizontjai az ezredfordulón” (2001–2004) című projekt a csoport korábbi törekvéseit folytatva azt a célt tűzte ki maga elé, hogy nyomon kövesse a nemzetközi irodalomtudomány újabb kutatási irányzatait és tendenciáit, és hogy azokat hozzáférhetővé tegye a szélesebb magyar tudományos közönség számára is. Ennek során elsősorban azt a kihívást mérte fel, amellyel az utóbbi években a hermeneutikai irányultságú irodalomtudománynak kellett szembesülnie. Az egyes ún. kultúratudományos kezdeményezések recepcióján keresztül térképezte fel azokat a humántudományos pozíciókat, amelyekből kiindulva kritikai távlatot vehetett a szövegértelmezés hermeneutikai gyakorlatára és az irodalomtudomány hozzá kapcsolódó önértésére.


„Az irodalmi nyelv medialitásának felértékelődése a 20. század első felének magyar irodalmában és művészetelméletében” (2003–2006), valamint a „Médium – kultúra – irodalom” (2005–2007) című projektek tettek kísérletet a továbblépésre. A 20. századi magyar irodalomtudomány azon teljesítményeinek különböző szempontok szerinti, de rendszerező feltérképezésére törekedtek, amelyek éppen a kultúratudományok horizontján nyernek új jelentőséget. Ebben az összefüggésben a magyar irodalomtudomány történeti önértelmezései kerültek a kutatás előterébe, vagyis az irodalomtudománynak azok az eljárásai, amellyel az egyre specializálódó ún. mediális kultúrtechnikákat figyelembe véve próbálta meghatározni saját tárgyát és vizsgálódásainak területét.


A tudománytörténeti kutatások „A filológia mint kultúrtechnika” (2007–2011) című projekt keretei között folytatódtak. A kutatás kettős cél elérésének jegyében zajlott. Egyrészt a filológiai tevékenység történeti értelmezéseit kívánta feltárni különös tekintettel ezek médiatechnikai meghatározottságaira. Másrészt a filológia mint tudományág legújabb önmeghatározásait próbálta nyomon követni az e tekintetben folyamatos változást hozó kultúratudományos környezetben.


Utóbbi kutatás szerves folytatását jelenti a „Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok és technikák” (2012–2017) című projekt, amely a filológiai tevékenység történetének, elméletének és gyakorlatának kutatását fejlesztette tovább az irodalmi nyilvánosság előállításának kérdésévé. A kutatás legfőbb kérdése, hogy miként határozzák meg a történetileg éppen adott technikai médiumok és intézményi szerkezetek az irodalmi nyilvánosság terét, tartalmát és szereplőit. Mindeközben a kutatás két irányba ágazik el. Egyfelől az irodalmi nyilvánosság előállításának csupán egyik komponenseként értett filolólógiai tevékenység vizsgálhatóvá válik a nem szöveges vagy nem írásalapú kulturális gyakorlatok tág kontextusában. Másfelől lehetőség nyílik a történeti szöveg- és íráshasználatok nem irodalmi és nem filológiai módjainak rendszerező összevetésére is.


A csoport az itt röviden bemutatott projektek teljesítése közben mindig is pályázott – és természetesen folyamatosan pályázik – egyéb forrásokra is, amelyek mind értékes hozzájárulásokkal szolgáltak és szolgálnak a kitűzött hosszú távú feladatok elvégzéséhez.


Alább a hosszabb távú projektek részletes kutatási tervei olvashatók.
Irodalomkutatás és kultúrakutatás horizontjai az ezredfordulón

NKFP projekt (2002-2004)

Az irodalmi nyelv medialitásának felértékelődése

MTA TKI projekt (2003-2006)

Médium – kultúra – irodalom

NKFP projekt (2005-2007)

A filológia mint kultúrtechnika
MTA TKI projekt (2007-2011)

Történés – Médium – Nyilvánosság

OTKA projekt (2010-2014)

Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok és technikák

MTA TKI projekt (2012-2017)